SAMORZĄD TERYTORIALNY

Oferujemy kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego obejmującą m. in.:

– udzielania porad prawnych i konsultacji w stosowaniu prawa;
– udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień oraz ugód;
– opracowywaniu oraz opiniowanie projektów umów cywilno-prawnych;
– wydawanie opinii prawnych;
– opiniowanie projektów regulaminów pracy, regulaminów organizacyjnych;
– reprezentację jednostki w postępowaniach przed sądami powszechnymi,
sądami administracyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.